Gwerthoedd / Values

Gwerthoedd:

Bod yn ysgol gynhwysol drwy:

 • Gynnig cyfle cyfartal i bawb heb wahanu o ran crefydd, hil, gallu, diwylliant, rhyw ac oedran.
 • Sefydlu perthynas waith da gyda disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr a’r gymuned
 • Barchu ac ennill parch
 • Ddathlu, cofleidio a gwerthfawrogi amrywiaeth
 • Fabwysiadu polisi drws agored
 • Werthfawrogi pob person fel unigolyn

 

Herio i lwyddo:

Byddwn yn herio i lwyddo drwy:

 • Greu amgylchedd dysgu ac addysgu sydd yn hyrwyddo ac ysgogi pawb
 • Osod targedau uchelgeisiol
 • Ymdrechu i gyrraedd llawn potensial
 • Ffocysu ar ragoriaeth
 • Fwynhau her, dathlu rhannu llwyddiant.

 

Creu amgylchedd ysbrydoledig gyda’r plentyn yn y canol sydd yn annog plant i fod :

 • Yn hapus
 • Yn hyderus ac annibynnol
 • Yn barchus
 • Wedi eu sbarduno
 • Yn rhannu profiadau a barn
 • Ag agwedd cadarnhaol
 • Yn gyfeillgar
 • Yn datblygu’n barhaus
 • A ffydd mewn disgyblion a staff
 • Yn gytbwys
 • Yn gymdeithasol
 • Yn chwilfrydig
 • Yn cydweithio
 • Yn ddioge
 • Yn gweithio i gyrraedd eu potensial
Values:

We will be an inclusve school by:

 • Providing equal opportunities for everyone regardless of religion, race, ability, culure, gender and age
 • Establishing a good working relationship with all pupils, parents, staff, Governors and the community
 • Be respectful and respected
 • Celebrate, embrace and value diversity
 • Adopting an open door policy
 • Valuing each person as an individual

 

Challenge to succeed:

We will challenge to succeed by:

 • Creating a learning and teaching environment that promotes and motivates all
 • Setting aspirational targets
 • Strive to achieve full potential
 • To focus on excellence
 • Enjoy challenge, celebrate and share success

 

Create an inspiring Child Centered environment that is/encourages children to be:

 • Happy
 • Confident and independent
 • Respected
 • Stimulated
 • Share opinions / experiences
 • Positivity
 • Continually developing
 • Safe and secure
 • Friendly
 • Meeting individual needs
 • Working towards their potential
 • Working together
 • Trust pupils and staff
 • Sociable